top of page

Позелени, подобри, побезбедни, поздрави

ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ИНТЕГРИН

Зошто Интергрин?

Еколошките и климатски предизвици се сериозна глобална закана за урбаното и рурално живеење на многу луѓе. Во многу од случаите, локалните институции се под силен притисок, не само да се справат со овие предизвици, но истовремено и да го одржат локалниот развој. Целејќи да ги подготви и инспирира за соодветна и посветена еколошка и климатска акција на локално и регионално ниво, Интергрин проектот се фокусира на градење на програма за учење посветена на зелени вештини и одржливост, преку која ќе ги зајакне капацитетите на бројни општини ширум Европа. Проектот започнува со мал број учесници од најмалку шест пилот општини во Франција, Италија, Португалија, Грција, Кипар и Северна Македонија.

Последни вести

Веб страната е развиена со поддршка на Европската Унија. Погледите и мислењата се единствено на авторот/ите и на никаков начин не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. Ниту пак Европската Унија може да се држи одговорна за нив. 

Бр. 2022-1-FR01-KA220-VET-000086582

bottom of page