top of page

За проектот „Интергрин“

Интергрин проектот е партнерство за соработка на полето на стручно образование и обука. Проектот е ко-финансиран од Европската Унија како дел од Еразмус+ програмата. Проектот е дизајниран со намера да им помогне на општините во нивната транзиција кон позелени и поодржливи општини, нудејќи им можности за развој на зелените вештини на нивните вработени, како и на нивните сектори и одделенија. Интергрин проектот цели да ги подготви и инспирира целните општини од Франција, Италија, Португалија, Грција, Кипар и Северна Македонија за ефикасно да ги адрсираат локалните предизвици и потреби за локален развој, како и да го поддржи континуираното учење, професионален развој и градење на институционалната меморија на општинската администрација ширум Европа за зелени теми и одржливост. Проектот е пилот иницијатива на шест организации која се спроведува со мисија да се поттикне зелена соработка помеѓу општините и државните службеници ширум Европа.

Активности
 

11/2022 - 03/2023

ДЕСК ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИ ЗА ОБУКА

01/2023 - 08/2023

КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА ОПШТИНИ

09/2023 - 02/2024

ТЕСТИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА НА ОПШТИНИ

03/2023 - 02/2024

КРЕИРАЊЕ ОНЛАЈН ПЛАТФОРМА ЗА Е-УЧЕЊЕ

02/2024 - 02/2024

ТЕСТИРАЊЕ НА Е-ПЛАТФОРМАТА

08/2023 - 05/2024

РАЗВОЈ НА ЕДУКАТИВНА ИГРА ЗА ОПШТИНИ

02/2024 - 06/2024

РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНА ЕДУКАТИВНА ИГРА ЗА ОПШТИНИ

06/2024 - 07/2024

ТЕСТИРАЊЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИГРА ЗА ОПШТИНИ

06/2024 - 10/2024

ОНЛАЈН ТУРНИР ЗА ОПШТИНИ

04/2024 - 10/2024

СПРОВЕДУВАЊЕ ОБУКА ЗА ОПШТИНИ

04/2024 - 10/2024

СПРОВЕДУВАЊЕ ОБУКА ЗА ОПШТИНИ

06/2024 - 09/2024

ОНЛАЈН СРЕДБИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА ОПШТИНИ

07/2024 - 09/2024

КРЕИРАЊЕ МОДУЛАРЕН КУРС ЗА Е-УЧЕЊЕ ЗА ОПШТИНИ

03/2024 - 02/2025

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И СЕРТИФИКАЦИЈА НА ОБУКАТА

People Walking
Заинтересирани да дознаете повеќе за активностите на Интергрин и програмата за учење?

Веб страната е развиена со поддршка на Европската Унија. Погледите и мислењата се единствено на авторот/ите и на никаков начин не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. Ниту пак Европската Унија може да се држи одговорна за нив. 

Бр. 2022-1-FR01-KA220-VET-000086582

bottom of page