top of page

Запознајте го тимот

Тимот на Интергрин проектот се состои од шест посебни тимови на координатори на проектот, инаку претставници на шест организации од шест држави и институции. Тимот на Интергрин, исто така вклучува експерти за стручно образование и бука, експерти за животна средина и одржливост, вклучувајќи и технички експерти. Мисијата на тимот е да гарантира исполнување на целите на Интергрин проектот, како и испорака на висококвалитетни производи до вас.

Dark Blue and Green Bold Tech Software Development Business Website(4).png

Партнери

Веб страната е развиена со поддршка на Европската Унија. Погледите и мислењата се единствено на авторот/ите и на никаков начин не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија. Ниту пак Европската Унија може да се држи одговорна за нив. 

Бр. 2022-1-FR01-KA220-VET-000086582

bottom of page